Vedtægter

Selskabet
Vedtægter

LOVE FOR

DANSK REUMATOLOGISK SELSKAB

VEDTAGET: DEN 5. MARTS 1902
ÆNDREDE: MARTS 1914,JUNI 1918, NOVEMBER 1921,DECEMBER 1928, MAJ 1968, APRIL 1975, SEPTEMBER 1982
JANUAR OG MAJ 1983,JANUAR 2006, MAJ 2011

§1
Selskabets navn er Dansk Reumatologisk Selskab (DRS), overfor udlandet Danish Society for Rheumatology.

§2
Selskabets formål er at fremme forskning, uddannelse, forebyggelse og behandling inden for reumatologi samt at virke rådgivende vedrørende reumatologiens udvikling og placering i det danske sundhedsvæsen.

§3
Dansk Reumatologisk Selskab er medlem af relevante nationale og internationale faglige sammenslutninger. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen medlemskab eller udmeldelse af disse sammenslutninger.

§4
Stk.1: Selskabet optager følgende medlemskategorier:
a.Ordinære medlemmer.
Adgang til at blive ordinært medlem har læger med speciallægeanerkendelse i reumatologi eller intern medicin:reumatologi, uddannelsessøgende i specialet og andre læger som ved deres virke fremmer selskabets formål.

b.Ekstraordinære medlemmer.
Som ekstraordinære medlemmer kan optages andre personer, som ved deres virke fremmer selskabets formål. Ekstraordinære medlemmer har ikke stemmeret, er ikke valgbare og har ikke adgang til generalforsamlingen.

c.Firmamedlemmer.
Firmaer med relation til reumatologi kan optages som medlemmer. Firmamedlemmer har ikke stemmeret, er ikke valgbare og har ikke adgang til generalforsamlingen.

Stk.2: Et medlemskab skal godkendes af bestyrelsen og konfirmeres på den efterfølgende generalforsamling. Hvis et eller flere medlemmer på generalforsamlingen retter indvending mod
vedkommendes optagelse, skal skriftlig, hemmelig afstemning finde sted blandt samtlige fremmødte medlemmer på generalforsamlingen. Stemmer et flertal af selskabets fremmødte medlemmer nej, kan vedkommende ikke optages som medlem.

Stk.3: Medlemmer som miskrediterer selskabet, kan af bestyrelsen ekskluderes efter at den pågældende har haft lov til at forklare sig over for bestyrelsen. Eksklusionen skal forelægges førstkommende generalforsamling, hvor den ekskluderede, hvis denne ønsker det, skal have lov til at forklare sig.
Hvis den ekskluderede ønsker det, skal der afholdes en afstemning på generalforsamlingen, hvor eksklusionen kan forkastes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.

§5
Stk.1: Selskabet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Endvidere udpeger YR en repræsentant som observatør. Bestyrelsen kan udpege ikke-stemmeberettigede ad hoc medlemmer.

Stk.2: Valgbar til bestyrelsen, som suppleanter, til udvalg og nævn er ethvert ordinært medlem af selskabet.

Stk.3: Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, sekretær og kasserer. Det tilstræbes, at mindst et medlem af bestyrelsen er en læge ansat i uddannelsesstilling, og at der er en balanceret geografisk fordeling blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Stk.4: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted to gange. Et medlem, der har siddet i bestyrelsen i seks år, kan kun nyvælges til bestyrelsen, når der er gået 2 år siden sidste funktionsperiode.

Stk.5: Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. En suppleant kan maksimalt vælges for en periode på 6 år. Suppleanter kan uanset tidligere funktionsperiode som suppleant vælges til bestyrelsen.

Stk.6: Generalforsamlingen vælger hvert år revisor og revisorsuppleant.

Stk.7: Bestyrelsen nedsætter udvalg og udpeger medlemmer til udvalg for 2 års perioder. Udvalgsmedlemmerne kan sidde i en sammenhængende periode på maksimalt 6 år, dog kan der i særlige tilfælde afviges herfra.
Bestyrelsen kan nedlægge udvalg, hvis der ikke længere findes behov for udvalgets funktion.
Oprettelse og nedlæggelse af udvalg skal forelægges på førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling ved at bestyrelsen i forbindelse med indkaldelse af generalforsamlingen udsender en komplet liste med udvalg og de udpegede.

Stk.8: Medlemmer, tilforordnede og suppleanter til nævn og udvalg i henhold til gældende lovgivning og retningslinier udstedt af Sundhedsstyrelsen vælges på generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan ved forfald eller nyvalg udpege et andet medlem eller suppleant midlertidigt.

Stk.9: Repræsentanter til nationale og internationale tillidsposter vælges på generalforsamlingen for perioder af 2 år. Ved forfald eller nyvalg kan bestyrelsen udpege en repræsentant midlertidigt.

Stk.10: Redaktøren af selskabets fagblad og redaktøren af hjemmesiden vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen. Ved forfald kan bestyrelsen udpege en redaktør midlertidigt.

Stk.11: Kandidater jvf. § 4 stk. 3, 5, 6, 8, 9 og 10 kan opstilles på generalforsamlingen. I tilfælde af flere kandidater skal der afholdes skriftlig afstemning blandt de tilstedeværende medlemmer, efter at hver kandidat mundtligt har haft mulighed for at begrunde sin kandidatur.
Den kandidat vælges, som får flest stemmer ved en afstemning blandt fremmødte medlemmer på generalforsamlingen, hvor hvert medlem har en stemme for hvert post som skal besættes.
Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de kandidater som har fået lige mange stemmer. Ved fornyet stemmelighed foretages lodtrækning.

§6
Selskabet afholder mindst 2 medlemsmøder årligt. Møderne indkaldes almindeligvis 4 uger i forvejen.

§7
Stk.1: Det årlige medlemskontingent for ordinære, ekstraordinære og firmamedlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling, hvor også det reviderede regnskab fremlægges. Ved indmeldelse betales fuldt kontingent for det pågældende kalenderår.

Stk.2: Bestyrelsen kan udnævne danske og udenlandske æresmedlemmer, hvis tilknytning til selskabet vil være af betydning for dets formål. Æresmedlemmer er kontingentfrie. Forslag til æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

Stk.3: Udmeldelse af selskabet sker ved skriftlig henvendelse til sekretæren. Er kontingent ikke betalt trods 2 rykkerskrivelser inden for samme år, betragtes medlemmet som udmeldt.

Stk.4: Foreningen tegnes økonomisk af mindst 2 af følgende: formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§8
Stk.1: Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, ikke senere end i maj måned, så vidt muligt i tilslutning til et medlemsmøde. Generalforsamlingen indkaldes senest 4 uger i forvejen ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, med angivelse af tidspunktet og stedet for mødets afholdelse samt med angivelse af dagsorden.
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af nye medlemmer.
3. Formandens beretning.
4. Beretning fra udvalg, nævn og tilforordnede.
5. Forelæggelse af revideret regnskab.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af suppleanter.
8. Godkendelse af udvalg.
9. Godkendelse af udpegede til udvalg.
10. Valg af tilforordnede, medlemmer af nævn og tillidsposter.
11. Valg af revisor/revisorsuppleant.
12. Valg af redaktør af fagblad og redaktør af hjemmeside.
13. Fastsættelse af kontingent.
14. Eventuelt.

Stk.2: Efter udsendelse af dagsorden til generalforsamling kan medlemmerne indsende forslag til yderligere punkter til dagsordenen. Disse skal være sekretæren i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk.3: Initiativ til indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal tages af bestyrelsen eller mindst 15 ordinære medlemmer, der skriftligt anmoder herom med samtidig oplysning om forhandlingsemne. Efter en sådan anmodning skal bestyrelsen inden 4 uger lade en generalforsamling afholde. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Stk.4: Stemmeret på generalforsamlingen har alle ordinære, fremmødte medlemmer.
Alle afstemninger afgøres ved simpel stemmeflertal med undtagelse af beslutning af lovændring eller opløsning af selskabet. Der skal være skriftlig afstemning hvis mindst 5 medlemmer eller dirigenten ønsker dette.

Stk.5: Vedtagelse af lovændringer eller opløsning af selskabet, kan kun ske på en generalforsamling efter forud udsendt meddelelse herom til medlemmerne og kræver mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Hvis ikke mindst 1/4 af de på den pågældende dag registrerede ordinære medlemmer er til stede på afstemningstidspunktet, kræves en gentaget afstemning ved en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 6 uger. Forslag kan nu uanset antal af fremmødte medlemmer vedtages ved absolut stemmeflertal.

Stk.6: I tilfælde af selskabets opløsning skal selskabets eventuelle formue gå til almennyttige formål med mindre selskabet sammenlægges med et lignende selskab.

Copyright 2013 Dansk Reumatologisk Selskab