Kommissorium for Forskningsudvalget

Formål

  • Fremme forskning inden for reumatologi
  • Virke rådgivende overfor bestyrelsen om emner vedrørende forskning

Udvalgets opgaver omfatter følgende:

  • Initiere og støtte nationale og internationale forskningsprojekter
  • Støtte udvikling og koordination af udvalgte kliniske databaser
  • Etablere oversigt over reumatologiske forskningsprojekter
  • Rådgive omkring ny teknologi/medicin og tage initiativ til medicinske teknologivurdering.
  • Initiere og støtte udfærdigelse af opdaterede kliniske retningslinjer/anbefalinger og evt. instrukser.
  • Udfærdige opslag til og foretage bedømmelse af legatansøgninger og foredragskonkurrencer
  • Bidrage til og arbejde for at videnskabelige kongresser afholdes i Danmark.

Udvalget kan nedsætte ad hoc udvalg til specifikke opgaver.

Bestyrelsen kan anmode udvalget om at behandle konkrete sager vedrørende fremme af forskning, herunder repræsentere bestyrelsen i andre udvalg og sammenhænge.

Udvalgets sammensætning

Udvalget består af en formand og 3-5 medlemmer.
Medlemmer vælges på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Medlemmerne vælges for 4 år af gangen, jf.
vedtæg­ternes §5, stk. 1, således at 2-4 medlemmer er på valg hvert andet år. Udvalget konstituerer sig selv. Det tilstræbes, at formanden er medlem af bestyrelsen. Udvalgets sammensættes således, at specialet er bredt repræsen­teret, og der er geografisk spredning.

Udvalget refererer til DRS’ bestyrelse vedrørende løbende aktiviteter.

Forretningsorden

Formanden for udvalget står for skriftlig mødeindkaldelse, som sker med mindst 2 ugers varsel. Møderne ledes af formanden. Der tages referater fra mødet, som sendes til bestyrelsen. Udvalget beslutter i øvrigt selv sin forretningsorden.

(Revideret 7/11-2002 og 31/1 2004)

Copyright 2013 Dansk Reumatologisk Selskab