Faglig profil - Intern Medicin: Reumatologi

Uddannelse
Faglig profil - Intern Medicin: Reumatologi

 

Intern Medicin: Reumatologi

 

Som speciallæge i Intern Medicin: Reumatologi skal du behandle patienter med

bevægeapparatets sygdomme, der i mange tilfælde også kan involvere andre

organsystemer. Der er tale om patienter med både akutte og kroniske sygdomme, herunder bl.a. inflammatoriske led- og bindevævssygdomme, akutte og kroniske ryglidelser, belastningsskader f.eks. ved arbejde og idræt.

Yderligere oplysninger om specialet bl.a. målbeskrivelsen og specialevejledningen kan findes på

www.reumatologiskselskab.dk  og  Sundhedsstyrelsens hjemmeside

 

Faglig profil - Intern Medicin: Reumatologi

De egenskaber, som er væsentlige for en læge, der stiler mod specialet Intern Medicin:

Reumatologi er nedenfor anført i skematisk form.

Venstre kolonne angiver hvilke egenskaber indenfor de forskellige lægeroller, der er væsentlige. Højre kolonne angiver, hvad man eksempelvis kan godtage som dokumentation eller indicium for, at lægen faktisk besidder den anførte egenskab.

Den højre kolonne udgør således ikke nogen udtømmende liste.

Skemaet er tænkt som en hjælp til at skrive en struktureret ansøgning om

hoveduddannelsesforløb. Det kan hjælpe dig til at få øje på dine egne kvaliteter og svagheder i forhold til uddannelsesforløbet.Skemaet er desuden en hjælp for ansættelsesudvalget ved ansættelsessamtalen.

Ansøgere med dokumenterede egenskaber indenfor alle roller prioriteres højest.

 

Lægerolle

Dokumentation/indicium for denne lægerolle kan

eksempelvis være:

Medicinsk ekspert / lægefaglig

Tidligere ansættelse ved reumatologiske afdelinger eller

medicinske afdelinger med reumatologisk funktion, hvor

ansøgeren kan dokumentere funktion i den reumatologiske

del.

Tidligere ansættelse i andre af de intern medicinske specialer,

ortopæd kirurgi, radiologi, almen praksis, arbejdsmedicin, neurologi eller dermatologi samt ansættelse ved forskningsinstitution eller laboratorium indenfor det reumatologiske område.

Deltagelse i specialerelevante kurser f.eks. indenfor de nedenstående

områder:

·       Relevante kurser indenfor de intern medicinske specialer

·       Idrætsmedicinske kurser

·       Muskuloskeletal UL-kursus

·       Yngre Reumatologers kurser

·       DRS-kurser

·       Danbio-kurser

 

Lægerolle

Dokumentation/indicium for denne lægerolle kan

eksempelvis være:

Kommunikator

Gode mundtlige kommunikationsevner:

Foredrag og undervisningserfaring.

Det forventes, at alle ansøgere kan tale og forstå engelsk på et niveau, så vedkommende kan deltage i internationale kongresser

Evner for mundtlig formidling af kliniske problemstillinger (f.eks. udtalelse fra vejleder).

Deltagelse i kommunikationskurser ud over de obligatoriske kurser under basisuddannelsen.

 

 

 

Gode skriftlige

Kommunikationsevner:Der kan f.eks. være tale om

• Instrukser/guidelines

• Patientinformationer

• Videnskabelige artikler

 Det forventes, at alle ansøgere kan læse og skrive engelsk på et niveau, så de kan læse og forstå videnskabelige artikler på engelsk.

 

Lægerolle

Dokumentation/indicium for denne lægerolle kan

eksempelvis være:

Akademiker

For samtlige nedenstående punkter vægtes emner relevante for reumatologiske, immunologiske og muskuloskeletale lidelser.

        Videnskabelig produktion i form af disputats, ph.d. og videnskabelige artikler

        Deltagelse med foredrag eller poster ved kongresser eller andre videnskabelige møder

        Indleverede abstract til kongresser eller andre videnskabelige møder

        Udarbejdelse af protokol til videnskabeligt projekt/litteraturstudie

        Udarbejdelse af evidensbaserede guidelines/instrukser

        Funktion som vejleder i forsknings-sammenhæng på ph.d. niveau samt vejleder ved forskningsmetodologiske opgaver

        Medforfatter til lærebøger

Demonstration af vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise (f.eks. udtalelse fra vejleder)

 

 

Lægerolle

Dokumentation/indicium for denne lægerolle kan

eksempelvis være:

Samarbejder

Forhåndsgodkendelse af introduktionsstilling fra uddannelsesgivende afdeling.

 Deltagelse i tværfaglige fora (f.eks. samarbejdsudvalg, lokaludvalg, arbejdsmiljøudvalg, kvalitetsudvalg)

Indgå som aktivt medlem i en faglig organisation – f.eks.:

·       Deltagelse (bestyrelsespost) i faglig/videnskabelig organisation

·       Funktion som tillidsrepræsentant

·       Medlem af uddannelsesråd

 

Lægerolle

Dokumentation/indicium for denne lægerolle kan

eksempelvis være:

Leder / administrator / organisator

Funktion som uddannelseskoordinerende yngre læge.

Funktion som skemalægger.

Ansvarlig for planlægning af undervisning.

Deltagelse i foreningsarbejde, politisk arbejde, faglige

organisationer, bestyrelsesarbejde herunder varetaget tillidserhverv inden for disse.

Frivilligt arbejde kan f.eks. dokumentere interesse og evne for organisatorisk arbejde.

Deltagelse i kvalitetssikringsopgaver/-projekter.

For alle ovenstående gælder at varigheden medtages i den samlede vurdering.

 

Lægerolle

Dokumentation/indicium for denne lægerolle kan

eksempelvis være:

Sundhedsfremmer

Undervisning f.eks. i forbindelse med

·       Gigtskole

·       Patientforeninger

·       Deltagelse i speciale-relevante forebyggelsesprojekter

 

Lægerolle

Dokumentation/indicium for denne lægerolle kan

eksempelvis være:

Professionel

Demonstration af målrettethed i planlægning af egen læring og uddannelse. 

Målrettethed kan demonstreres ved, at man kan gøre rede for sine mål, og demonstrere at man har forfulgt de mål, man undervejs har sat sig. Interesse og evne til at arbejde indenfor det intern medicinske område og herunder specielt indenfor det reumatologiske område. Kan dokumenteres ved tidligere ansættelser og kursusdeltagelse.

Interesse for idrætsmedicin og muskuloskeletal medicin ved evt. funktion som læge ved et sportsarrangement eller for et sportshold.

Interesse for reumatologien kan også dokumenteres ved

f.eks. forskning, undervisningsaktivitet eller

forskningsmetodologisk opgave indenfor det reumatologiske

område. Varetagelse af vejlederfunktion for yngre kollegaer under

Uddannelse.

 

 

Ansættelsessamtalen.

Med udgangspunkt i en motiveret ansøgning og den faglige profil indkaldes de ansøgere, som ud fra ansøgningen findes kvalificerede til samtale. Det er således samtalen, der danner det endelige grundlag for indstilling til ansættelse. Herudover har samtalen til formål at give en grundigere introduktion til specialet og dermed sikre den bedst mulige afstemning af forventninger hos både ansøger og ansættelsesudvalg.

Samtalerne foregår i den videreuddannelsesregion hvor hoveduddannelse er søgt og formen vil fremgå at stillingsopslaget. Ved samtalen vurderes tillige ansøgernes evne til kommunikation med henblik på varetagelse af sikker patientbehandling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revideret August 2014

 

Copyright 2013 Dansk Reumatologisk Selskab